Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo)

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo)

Thông tin

Danh mục: Thẻ: ,

Mô tả

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo)

Mục lục:
PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Góc lượng giác.
Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
Bài 3. Các công thức lượng giác.
Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị.
Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
Chương II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN.
Bài 1. Dãy số.
Bài 2. Cấp số cộng.
Bài 3. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
Bài 3. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương III.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 2. Hai đường thẳng song song.
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 4. Hai mặt phẳng song song.
Bài 5. Phép chiếu song song.
Bài tập cuối chương IV.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Tìm hiểu hàm số lượng giác bằng phần mềm GeoGebra.
Bài 2. Dùng công thức cấp số nhân để dự báo dân số.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Thông tin bổ sung

Giá

Phân loại

Lớp

Lớp 11

Đăng ký
Thông báo về
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận