Quay lại Khóa học

Toán 9 Cả năm

0% Hoàn thành
0/0 Bước
 1. Đại số - Chương 1. Căn bậc hai

  Bài 1. Căn bậc hai
  2 Chủ đề
 2. Bài 2. Căn bậc hai và hằng đẳng thức
  1 Đề tài
 3. Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
  1 Đề tài
 4. Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
  1 Đề tài
 5. Bài 5. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
  1 Đề tài
 6. Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (P1)
  1 Đề tài
 7. Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (P2)
  1 Đề tài
 8. Bài 7. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
  1 Đề tài
 9. Bài 8. Căn bậc ba
  1 Đề tài
 10. Ôn tập chương 1
  1 Đề tài
 11. Chương 2. Hàm số bậc nhất
  Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  1 Đề tài
 12. Bài 2. Hàm số bậc nhất
  1 Đề tài
 13. Bài 3. Đồ thị hàm số y = ax + b
  1 Đề tài
 14. Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
  1 Đề tài
 15. Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng
  1 Đề tài
 16. Ôn tập chương 2
  1 Đề tài
 17. Chương 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
  1 Đề tài
 18. Bài 2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
  1 Đề tài
 19. Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số
  1 Đề tài
 20. Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
  1 Đề tài
 21. Bài 6. Ôn tập chương 3
  1 Đề tài
 22. Tổng hợp các phương pháp giải các bài toán hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
 23. Chương 4. Phương trình bậc hai một ẩn
  Bài 1,2. Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số
  1 Đề tài
 24. Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
  1 Đề tài
 25. Bài 4. Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai
  1 Đề tài
 26. Bài 5. Hệ thức vi-et và ứng dụng
  1 Đề tài
 27. Bài 6. Phương trình quy về phương trình bậc hai
  1 Đề tài
 28. Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  1 Đề tài
 29. Bài 8. Ôn tập chương 4
  1 Đề tài
 30. Hình học - Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
  Bài 1. Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
  1 Đề tài
 31. Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
  1 Đề tài
 32. Bài 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
  1 Đề tài
 33. Bài 4. Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
  1 Đề tài
 34. Bài 5. Ôn tập chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
  1 Đề tài
 35. Chương 2. Đường tròn
  Bài 1. Sự xác định của đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn
  1 Đề tài
 36. Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn
  1 Đề tài
 37. Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
  1 Đề tài
 38. Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
  1 Đề tài
 39. Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
  1 Đề tài
 40. Bài 6. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
  1 Đề tài
 41. Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
  1 Đề tài
 42. Bài 8. Ôn tập chương 2
  1 Đề tài
 43. Chương 3. Góc với đường tròn
  Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
  1 Đề tài
 44. Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây
  1 Đề tài
 45. Bài 3. Góc nội tiếp
  1 Đề tài
 46. Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
  1 Đề tài
 47. Bài 5. Góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn
  1 Đề tài
 48. Bài 6. Cung chứa góc
  1 Đề tài
 49. Bài 7. Tứ giác nội tiếp
  1 Đề tài
 50. Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
  1 Đề tài
 51. Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn - Diện tích hình tròn, quạt tròn
  1 Đề tài
 52. Bài 10. Ôn tập chương 3
  1 Đề tài
 53. Chương 4. Hình trụ - Hình nón - Hình cầu
  Bài 1. Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
  1 Đề tài
 54. Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt
  1 Đề tài
 55. Bài 3. Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
  1 Đề tài
 56. Bài 4. Ôn tập chương 4
  1 Đề tài
Bài học 22 trong 56
Trong tiến trình

Tổng hợp các phương pháp giải các bài toán hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Đăng ký
Thông báo về