Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài tập 1. Thực hiện các phép tính sau a) $\displaystyle \frac{1}{3}+\frac{7}{3}$ b) $\displaystyle \frac{2}{5}+\frac{9}{5}$ c) $\displaystyle \frac{{-8}}{{11}}+\frac{5}{{11}}$ d) $\displaystyle \frac{6}{{19}}+\frac{{-12}}{{19}}$ Bài tập 2. Thực…