Bài dự thi: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây – Toán 9