Quay lại Khóa học

Báo cáo kết quả học tập bằng Power BI

0% Hoàn thành
0/0 Steps
 1. PHẦN MỞ ĐẦU

  Tại sao cần học báo cáo bằng power BI
 2. Các ưu điểm nổi bật của power BI
 3. PHẦN 1: XỬ LÝ DỮ LIỆU
  Tóm tắt nội dung cần đạt (phần 1: xử lý dữ liệu)
 4. Bài 1: Tải dữ liệu VNEDU
  1 Đề tài
 5. Bài 2: Xử lý dữ liệu thô bằng excel
  1 Đề tài
 6. Bài 3: Cài đặt phần mềm power BI
  1 Đề tài
 7. Bài 4: Ghép nối bảng dữ liệu trong power BI
  2 Chủ đề
 8. Bài 5: Thêm cột xếp hạng học sinh
  1 Đề tài
 9. Bài 6: Chuyển đổi hàng và cột
  1 Đề tài
 10. Bài 7: Tạo mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu
  1 Đề tài
 11. PHẦN 2: BÁO CÁO BIỂU ĐỒ BẰNG POWER BI
  Tóm tắt nội dung cần đạt (phần 2: Báo cáo biểu đồ bằng power bi)
 12. Bài 1: Định dạng trang báo cáo
  1 Đề tài
 13. Bài 2: Thêm biểu đồ rada
  1 Đề tài
 14. Bài 3: Tạo truy xuất theo tên học sinh
  1 Đề tài
 15. Bài 4: Thiết kế bố cục trang báo cáo học tập
  1 Đề tài
 16. Bài 5: Thiết kế Họ và tên, Xếp hạng, điểm trung bình
  1 Đề tài
 17. Bài 6: Thiết kế biểu đồ rada điểm TB, GK1, CK1 các môn học
  1 Đề tài
 18. Bài 7: Thiết kế biểu đồ nhiều biểu đồ cột cho điểm thường xuyên
  1 Đề tài
 19. Bài 8: Thiết kế biểu đồ nhiều đoạn thẳng quá trình học tập các môn học
  1 Đề tài
 20. Bài 9: Xuất bản file PDF bảng báo cáo từng học sinh
 21. Bài 10. Lưu ý khi di chuyển dữ liệu excel
 22. PHẦN KẾT
  Lời kết
Bài học 1 trong 22
Trong tiến trình

Tại sao cần học báo cáo bằng power BI

Đăng ký
Thông báo về